Tietosuojaseloste                                                                                                 Päivitetty 10.8.2023

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä
Nimi                Vantaan Tanssitaitoyhdistys ry
Osoite             c/o Terhi Taulavuori, Horsmakuja 4 bB 24, 01300 Vantaa

Muut yhteystiedot
Sähköposti:     vantaantanssitaitory@gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi                 Timo Kärkkäinen
Osoite              Terätie 10, 01650 Vantaa

Muut yhteystiedot 

Sähköposti:      vantaantanssitaitory@gmail.com

Rekisterin nimi Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää 

jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa 

varten. 

 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisteröityjä ovat Vantaan Tanssitaito yhdistys ry:n varsinaisiksi jäseniksi, sekä kunnia- ja kannatusjäseniksi hyväksymät henkilöt. 

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin pyritään keräämään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:

• etu- ja sukunimi 

• postiosoite jäsenmaksulomakkeen ja mahdollisen muun paperisen jäsenpostin postitusta varten 

sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten 

• vapaaehtoiset tiedot: puhelinnumero 

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja: 

maksetut jäsenmaksut

Tapahtumien, kuten vierailujen ja matkojen yhteydessä, voidaan tapahtuman luonteesta riippuen kerätä ilmoittautuneilta esim. puhelinnumero tai muita tietoja, joita esim. ulkopuolinen matkanjärjestäjä tarvitsee. Tapahtumiin ilmoittautumisten yhteydessä kerättyjä tietoja ylläpidetään sähköisessä henkilörekisterissä kahden toimintavuoden ajan ja sen jälkeen ne hävitetään. 

Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Yhdistyksen arkistossa säilytetään tiedot hyväksytyistä jäsenistä. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja kerätään jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille. Yhdistyksen järjestämille matkoille ilmoittautuessa jäsenien antamia tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle matkanjärjestäjälle. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Sähköiseen henkilörekisteriin (yhdistyksen tietokone) tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Lisäksi yhdistyksen arkistossa (mappi) säilytetään tiedot jäsenistä. 

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on Vantaan Tanssitaito yhdistys ry:n hallituksen nimeämillä toimihenkilöillä (rahastonhoitaja ja sihteeri), jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja. 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa. Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle. 

Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti yhteyshenkilölle. 

Muutokset tietosuojaselosteessa 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. 

Voimme informoida muutoksista myös muulla tavoin, esim. sähköpostitse. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.