Tietosuojaseloste Päivitetty 2.5.2022 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 

Rekisterinpitäjä 
Nimi Vantaan Tanssitaitoyhdistys ry 
Osoite c/o Matti Kohonen, Lummetie 16 G 54, 01300 Vantaa 
Muut yhteystiedot 
Sähköposti: vantaantanssitaitory@gmail.com 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Nimi Timo Kärkkäinen 
Osoite Terätie 10, 01650 Vantaa 

Muut yhteystiedot 
Sähköposti: vantaantanssitaitory@gmail.com

Rekisterin nimi Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää 
jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa 
varten. 

Rekisterin käyttötarkoitus 
Rekisteröityjä ovat Vantaan Tanssitaito yhdistys ry:n varsinaisiksi jäseniksi, sekä kunnia- ja 
kannatusjäseniksi hyväksymät henkilöt. 
  
Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut 
yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin pyritään keräämään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:

•etu- ja sukunimi 
•postiosoite jäsenmaksulomakkeen ja mahdollisen muun paperisen jäsenpostin postitusta varten 
sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten 
•vapaaehtoiset tiedot: puhelinnumero 
Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja: 
maksetut jäsenmaksut
Tapahtumien, kuten vierailujen ja matkojen yhteydessä, voidaan tapahtuman luonteesta 
riippuen kerätä ilmoittautuneilta esim. puhelinnumero tai muita tietoja, joita esim. 
ulkopuolinen matkanjärjestäjä tarvitsee. Tapahtumiin ilmoittautumisten yhteydessä kerät-tyjä 
tietoja ylläpidetään sähköisessä henkilörekisterissä kahden toimintavuoden ajan ja sen 
jälkeen ne hävitetään. 
Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston 
ajan. Yhdistyksen arkistossa säilytetään tiedot hyväksytyistä jäsenistä. 
Säännönmukaiset tietolähteet 
Tietoja kerätään jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille. 
Yhdistyksen järjestämille matkoille ilmoittautuessa jäsenien antamia tietoja voidaan 
luovuttaa ulkopuoliselle matkanjärjestäjälle. 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
Rekisterin suojauksen periaatteet 
Sähköiseen henkilörekisteriin (yhdistyksen tietokone) tallennettuja henkilötietoja säilyte-tään 
jäsenyyden keston ajan. Lisäksi yhdistyksen arkistossa (mappi) säilytetään tiedot 
jäsenistä. 
  
Jäsenrekisterin käyttöoikeus on Vantaan Tanssitaito yhdistys ry:n hallituksen nimeämillä 
toimihenkilöillä (rahastonhoitaja ja sihteeri), jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. 
Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja. 

Tarkastusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko 
kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle. 
Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin 
ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa. 
Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle. 

Yhteydenotot 
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjal-lisesti tai henkilökohtaisesti yhteyshenkilölle. 

Muutokset tietosuojaselosteessa 
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. 
Voimme informoida muutoksista myös muulla tavoin, esim. sähköpostitse. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selostees-sa.